top of page

עבודת חקר

עבודת החקר במדעי החברה הינה עבודה בהיקף של יחידת לימוד אחת. בעבודה זו נעשה שימוש באסטרטגית החקר וניתן לבצע באופן פרטני או קבוצתי. במסגרת עבודה זו נדרש התלמיד להתמקד בסוגיה מחקרית תוך שימוש במיומנויות לש שאילת שאלות, איתור מידע, איסוף מידע ומיזוג, ניתוח נתונים, הצגת טיעונים ועוד.

 

בתהליך כתיבתה של עבודת החקר נפגשים התלמידים עם עולם המחקר תוך תכנון וביצוע של חקר אמפירי. על התלמידים לבטא את ידיעותיהם והבנתם בנושאים שלמדו במסגרת לימודי מדעי החברה ולהעמיק ולחקור בנושאים מחיי היום יום המעוררים בהם סקרנות תוך שימוש במושגים ותיאוריות מתחום מדעי החברה.

 

התלמידים יתנסו בעבודה תוך תרגול הנושאים הבאים:

1.  שאילת שאלת חקר.

2.  מציאת ביבליוגרפיה רלבנטית ורישומה ע"פ הכללים המקובלים.

3.  עריכת ראשי פרקים.

4.  בניית רקע תיאורטי בעזרת תמצות ומיזוג טקסטים.

5.  התנסות בעבודה אמפירית תוך שימוש באחד מכלי המחקר הבאים: שאלונים, תצפיות, ראיונות, ניסויים ושימוש בנתונים סטטיסטים וניתוח תוכן של טקסטים ותיאוריות.

 

במהלך כתיבת עבודת החקר מפתחים התלמידים מיומנויות מגוונות שונות של חשיבה מסדר גבוה שנרכשו במהלך לימודיהם. מיומנויות אלו חיוניות לתלמיד על מנת שיהיה מסוגל להתמודד בצורה מושכלת בידע הרב העומד לרשותו במאה ה 21.

במהלך כתיבת עבודת החקר נדרש התלמיד להשתמש באסטרטגיות של שאילת שאלות, עריכת השוואה, הצגת טיעונים, הסקת מסקנות ועוד. כמו כן התלמיד נדרש להשתמש במיומנויות של מיפוי ומיזוג טקסטים, שימוש בכלי מחקר וניתוח תוצאות החקר, הערכת מידע ועוד. כל אלה מכוונים לרמות חשיבה מסדר גבוה כגון יישום, סינתזה, אנליזה, והערכה. את המיומנויות והאסטרטגיות שרכש התלמיד במהלך לימודיו הוא מביא לידי ביטוי בעבודה בחקר נושא שחשוב לו ומעניין אותו.

עבודת החקר במדעי החברה הינה עבודה בהיקף של יחידת לימוד אחת. בעבודה זו נעשה שימוש באסטרטגית החקר וניתן לבצע באופן פרטני או קבוצתי. במסגרת עבודה זו נדרש התלמיד להתמקד בסוגיה מחקרית תוך שימוש במיומנויות לש שאילת שאלות, איתור מידע, איסוף מידע ומיזוג, ניתוח נתונים, הצגת טיעונים ועוד.

bottom of page