top of page

תנאי קבלה למגמת טכמ

תלמידי סייבר שלמדו סייבר בחטיבת הביניים 

מתקבלים אוטומטית למגמת טכמ.

תלמידים שלא מגיעים מסייבר: עליהם לעבור קורס במהלך הקיץ.

בתום הקורס יחליט רכז המגמה לגבי התאמת התלמיד/ה למגמה.

תנאי הסף:

מתמטיקה הקבצה א'-ציון 80 לפחות

אנגלית הקבצה א'- ציון 80 לפחות

בהצלחה!

bottom of page