top of page

מבחנים למגמת רפואה (על איזורי)

המבחנים יתקיימו ביום ראשון 09/02 בשעה 13:00

ראיונות למגמת רפואה יתקיימו ביום רביעי 19/02 החל משעה 12:00

תנאי הסף למבחן:

מתמטיקה הקבצה א' בציון 80 לפחות.

כדי להתקבל למגמה יש לעמוד בתנאים שצויינו מעלה וכן

לקבל ציון של 80 לפחות במבחן, ולעבור את הראיון האישי.

בהצלחה!

bottom of page