top of page

חוקת הזכאות החדשה

 

בהתאם להחלטת משרד החינוך החל משנת תשע"ה, לומדים התלמידים על פי הנחיות חוקת זכאות חדשה כתנאי לקבלת תעודת בגרות. תוקף ההוראות- 1.9.2014 . ההנחיות החדשות נקבעו על מנת לפנות זמן ללמידה משמעותית, להתאים את תוכנית הלימודים לשעות הלמידה ולשלב התפתחות אישית ומעורבות חברתית בתחומי הדעת ובתהליכי הלמידה.

 

חוקת הזכאות החדשה מתבססת על חמישה חלקים עיקריים:

  • שינוי בתכנית הלמידה וההיבחנות.

בכל מקצוע נקבע חלק מהחומר (30%) כחלק שבו יש לבית הספר עצמאות להגדיר את החומר/לפתח יחידות הוראה ייחודיות/לפתח דרכי הערכה המכוונות למגוון כישורים ונטיות.

במסגרת למידה זו ניתן דגש על עידוד למידה חווייתית, מעמיקה ומשמעותית, ובהתאם למיומנויות הנדרשות לחיי היומיום במאה ה  21 - לצרכי החברה ולאופי הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

הלמידה מכוונת להיות רלוונטית ובעלת ערך ללומד ומגבירה את מעורבותו בתהליך הלמידה ובהבניית הידע.

ציון של רכיב זה מועבר למשרד החינוך באמצעות המערכות הממוחשבות.

בכיתה יוד תלמידינו לומדים ומסיימים את מסגרת ה-30% במקצועות הליבה- לשון, תנ"ך וספרות.

בשאר מקצועות הליבה ובמקצועות המוגברים, לומדים התלמידים את מסגרת ה-30% במהלך י"א ו-י"ב על פי פריסה שנקבעה מראש בבית הספר.

במקצועות הלימוד השונים, נבחנים התלמידים בבחינת בגרות חיצונית על יתרת 70% מחומר הלימוד על פי מפרט לימודים המפורסם על ידי מפמ”ר המקצוע )מפקח מקצוע ראשי).

 

  • צמצום מספר בחינות הבגרות ברמת המקצוע:

  • בכיתה יוד לא מתקיימות בחינות בגרות "חיצוניות" באמצעות שאלונים הנכתבים על ידי משרד החינוך.

  • בכיתות י"א וי"ב, בכל אחד ממקצועות הליבה ובמקצועות הבחירה מתקיימת בחינה חיצונית אחת בלבד עם תום לימודי המקצוע.

למעט מתמטיקה ואנגלית - שבהם מתקיימים שני אירועי בחינה.

 

  • הרחבת החינוך למעורבות חברתית בהתאם לתכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית.

  • התכנית מתפרסת על פני 3 שנים ותורמת לטיפוח בוגר עצמאי, מעורב ובעל תודעה חברתית.

  • בכיתה יוד (60 שעות) ובכיתה י"א (30 שעות) על התלמיד להקדיש מזמנו להתנסות מעשית, לתרומה ולמעורבות פרטנית בקהילה.

  • במקביל, על התלמיד להשתלב בהתנסות כיתתית/קבוצית חברתית בשכבות יוד, י"א ו-י"ב.

  • לימודי המדעים הם מרכיב בסיסי הנדרש להשכלתו של התלמיד. כל תלמיד ילמד בכתה יוד מקצוע ביולוגיה או פיזיקה כמקצוע מדעי בהיקף של 3 שעות שבועיות. באפשרותו להמשיך את לימודיו במקצועות אלו לרמת 5 יח"ל בכיתות י"א וי"ב במידה ויעמוד בדרישות הסף בתום שנת הלימודים.

 

  • חובת לימודי השכלה כללית בכיתה יוד, בתחומי  חברה, רוח, תרבות, מורשת, שפות ואומנויות.

בגימנסיה "נבון" לומדים תלמידי שכבת יוד תמורות בהיסטוריה וסוגיות בתעבורה כקורסים שנתיים בהיקף של שעה שבועית אחת.

bottom of page