top of page

מגמת מחשבים 

מטרה :

להקנות לתלמידים מושגי יסוד העומדים במבחן הזמן ואינם תלויים בטכנולוגיה המתיישנת במהירות .

לימוד מיומנות ניתוח ופתרון בעיות תוך  כדי פיתוח חשיבה מופשטת.

כתיבה  אלגוריתמית וכתיבת תוכניות  בסביבת  עבודה מונחה עצמים  בשפת java .

 

תוכנית הלימודים

 

 כיתה י


יסודות מדעי המחשב  א'                              

תוכניות ליניאריות                                    

משתנים, סוגי נתונים                          

בדיקות תנאי                                               

לולאות                                                         

                                                         

כיתה יא

יסודות מדעי המחשב   א' (המשך)


הרחבת החשיבה האלגוריתמית , הבנת שיטות חיפוש,מיון ופעולות שונות על מבנה נתונים סדרתיים.

המושג עצמים.                                                      

שימוש במחלקות נתונות וכתיבת מחלקות.

יחידת התנסות במעבדה

מבוא למערכות מידע.                                                              

הכרת האפיונים העומדים מאחורי מערכות לניהול מידע.

פרויקט בנושא נבחר בעזרת תוכנת access                            

 


התלמידים נגשים בכיתה יא ל- 2 יחידות בגרות עיוניות  ביסודות מדעי המחשב  ויחידה אחת הגשת פרויקט ב- access  

                                               

כיתה  יב'

עיצוב תוכנה

פיתוח ועיצוב של מערכות מורכבות תוך שימוש בעקרונות מהכלל אל הפרט


רקורסיה : הבנה, כתיבה ומעקב.

בתיבת מחלקות  ADT ושילובם במבנה הנתונים.


מבנה נתונים : מחסנות, תור,רשימה מקושרת ועצים בינאריים.

 

*מונחה עצמים

*עקרונות הפולימורפיזם.                                      

*מנגנון הירושה.

*מנגנון הממשקים. (interface )

 

התלמידים ניגשים בכיתה יב'  ל- 2 יחידות עיוניות (עיצוב  ומונחה עצמים)

בסך הכל 5 יחידות לימוד.

bottom of page