top of page

לקבלת חומר למבחנים לעולים לכיתה י'

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

25/08

בשעה 09:00

לקבלת חומר למבחנים לעולים לכיתה יא'

4 יחידות

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

25/08

בשעה 09:00

לקבלת חומר למבחנים לעולים לכיתה יא'

5 יחידות

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

25/08

בשעה 09:00

לקבלת חומר למבחנים לעולים לכיתה יב'

4 יחידות

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

25/08

בשעה 09:00

לקבלת חומר למבחנים לעולים לכיתה יב'

5 יחידות

לחצו כאן:

המבחן יתקיים בתאריך

25/08

בשעה 09:00

bottom of page