top of page

המסע לפולין 2018: היום הראשון

גטו וורשה, בית הקברות היהודי, ככר השילוחים, מסלול הגבורה ואנדרטת רפפורט

היום הראשון
היום הראשון
היום הראשון
היום הראשון
היום הראשון
היום הראשון
היום הראשון
היום הראשון
היום הראשון
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק
מיידנק

המסע לפולין 2018: היום השני 

מיידנק ומועצת חכמי לובלין

המסע לפולין 2018
המסע לפולין 2018
המסע לפולין 2018
המסע לפולין 2018
המסע לפולין 2018
המסע לפולין 2018
המסע לפולין 2018
המסע לפולין 2018
המסע לפולין 2018
המסע לפולין 2018
המסע לפולין 2018
המסע לפולין 2018

המסע לפולין 2018: היום השלישי

מחנה ההשמדה בלזץ ויער בז'זוב

המסע לפולין 2018: היום הרביעי

זביליטובסקה גורה (בורות ההריגה) וקיילצה

יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
IMG-20181012-WA0051
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע
יום רביעי למסע

המסע לפולין 2018: היום החמישי

קבלת שבת והרובע היהודי בקרקוב, בית הכנסת העתיק 

וכיכר סוקיניצה

קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב
קרקוב

המסע לפולין 2018: היום השישי

מחנה הריכוז אושוויץ שנמצא 50 ק"מ ממערב לקרקוב 

ומחנה בירקנאו בו נרצחו 1,100,000 יהודים

אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו
אושוויץ ובירקנאו

המסע לפולין 2018: היום השביעי

מחנה העבודה בפלאשוב המזוהה עם אוסקר שינדלר

בית הקברות היהודי בבוסקו ומפגש עם בני נוער פולנים

מפגש עם בני נוער פולנים
מפגש עם בני נוער פולנים
מפגש עם בני נוער פולנים
מפגש עם בני נוער פולנים
מפגש עם בני נוער פולנים
בית הקברות היהודי בבוסקו
מפגש עם בני נוער פולנים
בית הקברות היהודי בבוסקו
בית הקברות היהודי בבוסקו
בית הקברות היהודי בבוסקו
בית הקברות היהודי בבוסקו
בית הקברות היהודי בבוסקו
בית הקברות היהודי בבוסקו
בית הקברות היהודי בבוסקו
מפגש עם בני נוער פולנים
מפגש עם בני נוער פולנים
מחנה פלאשוב
מפגש עם בני נוער פולנים
מחנה פלאשוב
מפגש עם בני נוער פולנים
מחנה פלאשוב
מפגש עם בני נוער פולנים
מפגש עם בני נוער פולנים
bottom of page